Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Bij dierenkliniek Velperweg hechten wij groot belang aan de privacy van onze klanten. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden
  Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Dierenkliniek Velperweg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten in de praktijk of op onze website . Door het gebruiken van de beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Gebruik van Persoonsgegevens

Voor deze diensten kunnen de volgende gegevens verzameld worden:

 • NAW gegevens
 • Email adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Betalingsgegevens
 • IP adres

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Om een afspraak te kunnen plannen
 • Om herhaalrecepten te kunnen klaar leggen
 • Om u te kunnen bellen/e-mailen/appen/post te zenden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om uw betaling af te handelen
 • Om u te kunnen doorverwijzen naar een specialist (collega)
 • Om u digitaal nota’s te sturen
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten/producten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Dierenkliniek Velperweg neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact op via info@dklvelperweg.nl.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft te allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze kliniek. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.